Proizvodi i usluge Opis
Izrada farmakoekonomske studije (FE), HTA izveštaja i HTA provera (audit)
 • Kada su dostupni svi dokazi koji opravdavaju odluku, oni se moraju formulisati u koncizan i sažet argument. Zem Solutions d.o.o. poseduje ekspertizu za prevođenje znanja i dokaza različitih regiona kako bi se učesnicima u zdravstvenom sistemu omogućilo razumevanje vrednosti proizvoda/zdravstvene tehnologije.
 • Analiza velikih podataka Automatsko prikupljanje podataka, zajedno sa digitalizacijom medicinske literature i podataka o pacijentima, promenilo je koncept medicine u poslednjih 20 godina. Analiza ovih podataka predstavlja jedinstveni izazov kada je reč o privatnosti i bezbednosti podataka i novim saznanjima. Zem Solutions d.o.o. je od samog početka lider u ovoj oblasti sa uspešno realizovanim brojnim projektima i edukacijama namenjenim svim učesnicima u zdravstvenom sistemu.
  Proizvodi i usluge Opis
  Izrada Excel modela FE modeli se donosiocima odluka najčešće dostavljaju u Microsoft Excel formatu. Zem Solutions d.o.o. koristi sopstveni softver koji omugućava brzu izradu modela, a zatim i konvertovanje u MS Excel format. Na ovaj način se prevazilaze ograničenja i greške često prisutne kod izrade modela samo u Excel-u.
  Model analize isplativosti (CEA) – izrada novog modela ili adaptacija(e) globalnog modela Modeli analize isplativosti obezbeđuju osnovni ekonomski argument koji opravdava upotrebu farmaceutskog proizvoda/zdravstvene tehnologije. Najjači argumenti za upotrebu farmaceutskog proizvoda proizilaze iz zaključka CEA modela i sinteze dokaza koji se koriste prilikom njihove izrade. Zem Solutions d.o.o. se ponosi izradom CEA i prlagođavanjem CEA lokalnim uslovima što rezultira angažovanjem svih učesnika u zdravstvenom sistemu i dobrim donošenjem odluka.
  Proizvodi i usluge Opis
  Izrada prezentacija o vrednosti proizvoda Upotreba stečenog znanja je ključni princip izrade svakog projekta. Zem Solutions d.o.o. ima veliko iskustvo u kreiranju materijala za konferencije, marketinške prezentacije i druge skupove i sastanke u cilju predstavljanja vrednosti proizvoda/zdravstvene tehnologije.
  Lokalizacija troškova Za razliku od razvijenih tržišta, u zemljama sa niskim i srednjim dohotkom često nedostaju podaci o troškovima i upotrebljenim resursima. Predpostavke o troškovima nisu dovoljne da se formuliše uverljiv i verodostojan argument. Zem Solutions d.o.o. u saradnji sa međunarodnom mrežom eksperata osigurava da procena upotrebljenih resursa bude uporediva sa realnom situacijom.
  Priprema materijala za savetodavni odbor i edukativnih radionica Savetodavni odbori predstavljaju neophodan pristup za angažovanje i traženje mišljenja od stručnjaka u relevantnoj oblasti o ključnim problemima o ciljanom proizvodu. Zem Solutions d.o.o. ima značajno iskustvo sa velikom grupom eksperata i lidera mišljenja, kao i izradom materijala i radionica koje osiguravaju uspeh savetodavnih odbora.
  Proizvodi i usluge Opis
  Bolnička HTA Bolnička HTA daje odgovore na specifična pitanja u posebnom kontekstu i predstavlja koristan alat za donosioce odluka u velikim bolnicama. Zem Solutions d.o.o. ima veliko iskustvo u prenošenju HTA u bolnički kontekst.
  Dijagnostički srodne grupe (DSG) i softveri za praćenje bolničkih troškova Zem Solutions d.o.o. je učestvovao u razvoju i adaptaciji metodologije DSG troškova bolničkih usluga, izradi i adaptacijama softvera za analizu isplativosti uključujući i specijalizovanog bolničkog softvera. Takođe su kreirana softverska rešenja za praćenje troškova u okviru bolnice i bolničkih odeljenja.
  Projekti analize dokaza iz “realnog života” Sposobnost analize dokaza i podataka iz “realnog života” je ključna faza koja sledi nakon faze njihovog prikupljanja. Zem Solutions d.o.o. je pionir u upotrebi i analizi realnih dokaza u kontekstu donošenja odluka u zdravstvu. Time se omogućava da kliničari na osnovu rezultata ishoda terapija daju doprinos u racionalnoj raspodeli sredstava zdravstvene zaštite.
  Proizvodi i usluge Opis
  Publikacije Zem Solutions d.o.o. sarađuje sa Univerzitetom u Liverpulu i nekoliko regionalnih i međunarodnih univerziteta. Publikacije se mogu preporučiti i realizovati kroz ove institucije kako bi se otvorila nova istraživačka pitanja i kreirala nova saznanja.
  Model uticaja na budžet (BIM) – izrada novog modela ili adaptacija(e) globalnog modela Analiza uticaja na budžet informiše donosioce odluka kakav uticaj na zdravstveni budžet ima uvođenje novog farmaceutskog proizvoda. Donosioci odluka ponekad zasnivaju odluke isključivo na osnovu BIM kada im mogu biti prezentovani pogrešni ili modeli koji mogu voditi pogrešnim zaključcima. Zem Solutions d.o.o. BIM modele predstavlja na verodostojan i iskren način. U situacijama značajnog uticaja na budžet Zem Solutions d.o.o. je bio uspešan u pružanju strateških rešenja za prevazilaženje ovih prepreka.