Služby a produkty Opis
Vypracovanie farmakoekonomickej štúdie (FE), HTA správy a HTA auditu Keď sú k dispozícii všetky dôkazy, ktoré odôvodňujú rozhodnutie, ony musia byť formulované v stručnom argumentovanom súhrne. Spoločnosť Zem Solutions s.r.o. má skúsenosti v aplikácii vedomostí a dôkazov z rozličných regiónov tak, aby sa účastníkom v zdravotnom systéme umožnilo pochopiť hodnotu produktov / zdravotníckej technológie.
Analýza zdravotníckych Big Data
 • Automatické zhromažďovanie dát, spolu s digitalizáciou zdravotníckej literatúry a údajov o pacientoch, zmenilo koncept medicíny za posledných 20 rokov. Analýza týchto údajov predstavuje jedinečnú výzvu z pohľadu súkromia a bezpečnosti údajov, ako aj z pohľadu získavania nových poznatkov.
 • Zem Solutions s.r.o. patrí v oblasti zdravotníckych Big Data od samotného začiatku k regionálnym lídromi, s početnými úspešne realizovanými projektmi a vzdelávacími aktivitami určenými pre všetkých účastníkov v zdravotnom systéme.
 • Služby a produkty Opis
  Vypracovanie Excel FE modelu FE modely sa najčastejšie dodávajú vo formáte Microsoft Excel. Zem Solutions s.r.o. používa vlastný softvér, ktorý umožňuje rýchle vypracovanie modelu, a potom aj prevod do formátu MS Excel. Týmto spôsobom sa vyhýbame obmedzeniam a chybám, ktoré sú často prítomné pri vypracovaní modelov iba v MS Excel-i.
  Model nákladovej efektivity (CEA) – vypracovanie nového modelu alebo adaptácie existujúceho modelu Modely nákladovej efektivity poskytujú základné ekonomické argumenty, ktoré hodnotia eventuálne používanie farmaceutického produktu/zdravotníckej technológie. Dôležité argumenty pre používanie farmaceutického produktu vychádzajú zo záverov modelu CEA a syntézy dôkazov, ktoré sa používajú pri ich vypracovaní. Zem Solutions s.r.o. vypracováva CEA a prispôsobuje CEA lokálnym podmienkam, čo rezultuje angažmánom všetkých účastníkov v zdravotnom systéme a dobrým vynášaním rozhodnutí.
  Služby a produkty Opis
  Vypracovanie prezentácií o hodnote produktu Použitie získaných vedomostí je kľúčovým princípom vypracovania každého projektu. Zem Solutions s.r.o. má adekvátnu skúsenosť vo vytváraní konferenčných materiálov, marketingových prezentácií a iných stretnutí s cieľom prezentácie hodnôt produktu/zdravotníckej technológie.
  Diagnosticky príbuzné skupiny (DSG) a softvéry na monitorovanie nemocničných nákladov Zem Solutions s.r.o. sa podieľala na vývoji a prispôsobovaní metodológie DSG nákladov nemocničných služieb, vypracovaní a prispôsobovaní softvéru na analýzu účinnosti, vrátane špeciálneho nemocničného softvéru. Zároveň máme pripravené softvérové riešenia na monitorovanie nákladov v rámci nemocnice a nemocničných oddelení.
  Lokalizácia nákladov Na rozdiel od rozvinutých trhov, v krajinách s nízkymi a strednými prijímami často chýbajú údaje o nákladoch a použitých zdrojoch. Predpoklady nákladov nepostačujú na formovanie presvedčivého a dôveryhodného argumentu. Zem Solutions s.r.o. v spolupráci s medzinárodnou sieťou expertov zabezpečuje, že hodnotenie použitých zdrojov je porovnateľné so skutočnou situáciou.
  Služby a produkty Opis
  Príprava materiálov pre poradný výbor a školiace worshopy Poradné výbory predstavujú nevyhnutný prístup k zapájaniu a vyhľadávaniu názorov odborníkov v príslušnej oblasti na kľúčové otázky cieľového produktu. Zem Solutions s.r.o. má adekvátnu skúsenosť s veľkou skupinou expertov alebo mienkotvornými lídermi, ako aj s vypracovaním materiálov a workshopov, ktoré zabezpečujú úspech poradných výborov.
  HTA zameraná na nemocničné prostredie HTA v prostredí poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti poskytuje odpovede na špecifické otázky v osobitnom kontexte a predstavuje užitočný nástroj pre rozhodovateľov v malých, ako aj veľkých nemocniciach. Zem Solutions s.r.o. ponúka skúsenosť s prenosom a aplikáciou HTA do nemocničného kontextu.
  Projekty analýzy dôkazov zo “skutočného života” Schopnosť analýzy dôkazov a dát zo “skutočného života” je kľúčovou fázou, ktorá nasleduje po fáze ich zhromažďovania. Zem Solutions s.r.o. je regionálnym pionierom vo využívaní a analýze skutočných dôkazov v kontexte rozhodovacieho procesu v zdravotníctve. To umožňuje manažérom, ako aj iným zdravotníckym pracovníkom na základe výsledkov terapie racionálne rozdeľovať dostupné zdroje.
  Služby a produkty Opis
  Publikačná činnpsť Zem Solutions s.r.o. spolupracuje s Univerzitou v Liverpooli a s niekoľkými regionálnymi a medzinárodnými univerzitami. Publikácie sa môžu odporučiť a realizovať prostredníctvom týchto inštitúcií, čím sa otvárajú nové výskumné otázky a vytvárajú nové vedomosti.
  Model vplyvu na rozpočet (BIM) – vypracovanie nového modelu alebo prispôsobeniu existujúceho modelu Analýza vplyvu na rozpočet informuje rozhodovateľov o tom, aký vplyv na rozpočet môž mať uvedenie nového farmaceutického produktu. Rozhodovatelia niekedy svoje rozhodnutia zakladajú výlučne na základe BIM, keď im môžu byť prezentované neadekvátne modely alebo modely, ktoré môžu viesť k nesprávnym záverom. Zem Solutions s.r.o. BIM modely predstavuje dôveryhodným a pravdivým spôsobom. V situáciách významného vplyvu na rozpočet Zem Solutions s.r.o. úspešne poskytuje strategické riešenia na prekonanie týchto prekážok.